dot dot
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสภาพอาคาร

 


 

                 คําถามที่เจ้าของอาคารมักสงสัยว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการตรวจสอบสภาพอาคาร กฎหมายบังคับเกินความจําเป็นหรือไม่ คงต้องพิจารณาถึงที่มาของการออกกฎหมาย แนวความคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายก่อน

เนื่องจากอาคารจะมีโครงสร้างและระบบต่าง ๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน เช่น ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ฯลฯ ซึ่งระบบต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งจําเป็นต้องมีการตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษา เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งในการใช้อาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว แม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้องทําการตรวจสอบสภาพอาคารและบํารุงรักษา แต่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอาคารควรจะดําเนินการอยู่แล้ว 

มีหลายกรณีที่เกิดเหตุการณ์อาคารถล่มหรือไฟไหม้ โดยเฉพาะอาคารสาธารณะที่มีคนเข้าไปใช้สอยเป็นจํานวนมาก แม้จะมีเหตุที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างของอาคารเกิดการวิบัติขึ้นแล้ว และจะอันตรายอย่างร้ายแรงถึงขั้นอาคารถล่มหากไม่ได้รับการแก้ไข แต่เจ้าของอาคารก็ไม่ทราบและไม่คาดคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นร้ายแรงเพียงใด หรือกรณีเพลิงไหม้โรงแรมบางแห่งที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก แม้ว่าจะมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ระบบกลับไม่ทํางาน ทําให้ผู้ใช้อาคารไม่ทันได้ระวังตัวและหนีไม่ทัน ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบสภาพระบบต่างๆ ของอาคารได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบันนี้มีหลายอาคารที่คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้อาคาร โดยจัดให้มีการบํารุงรักษาโครงสร้างและระบบต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออยู่แล้ว ถึงกระนั้นการตรวจสอบสภาพอาคารก็ยังมีความจําเป็น เนื่องจากเป็นระบบการตรวจทานมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการดูแลบํารุงรักษาอาคารโดยผู้ตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่สามหรือ Third party

 

 

 

ที่มา :  www.dpt.go.th

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *


dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com