dot dot
ประเภทอาคาร

ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบและกำหนดวันที่ต้องส่งรายงานการตรวจสอบ

 


 

           อาคารที่ต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่ 

             1 อาคารสูง (อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด)

             2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป)

             3 อาคารชุมนุมคน (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป)

             4 โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม)

             5 โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจํานวนห้องพักตังแต่แปดสิบห้องขึ้นไป

             6 อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

           สําหรับอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับการผ่อนผันเรื่องกําหนดเวลาการตรวจสอบคือ

           - กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทําการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2555    

           - กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันเกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทําการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2553

 

              7 อาคารโรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

              8 ป้ายสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

             9 สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 

  ทั้งนี้ อาคารทั้ง 9 ประเภท (เว้นแต่อาคารตามข้อ 6 ที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) ต้องถูกตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550

  สําหรับกรณีพื้นที่นอกเขตควบคุมอาคาร (พื้นที่ที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือพื้นที่นอกเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง) อาคารที่ต้องทําการตรวจสอบมี 4 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ.พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ

 

 

 

 

ที่มา :  www.dpt.go.th

 

 

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *


dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com