dot dot
บทบาทของกฎหมาย

บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 


               

กฎหมายได้กําหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ต้องทําการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ได้แก่

  

(ก) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร

(ข) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นที่อาคาร

(ค) การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร

(ฉ) การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

 (ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

  

(2) ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ได้แก่

   

(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก

(1) ระบบลิฟต์

(2) ระบบบันไดเลื่อน

(3) ระบบไฟฟ้า

(4) ระบบปรับอากาศ

  

(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(1) ระบบประปา

(2) ระบบระบายน้ำเสียและระบบบําบัดน้ำเสีย

(3) ระบบระบายน้ำฝน

(4) ระบบจัดการมูลฝอย

(5) ระบบระบายอากาศ

(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

 

(ค) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

(1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

(2) เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

(3) ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

(4) ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน

(5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง

(6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

(8) ระบบการจ.ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

(9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

(10) ระบบป้องกันฟ้าผ่า

 

(3) สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร ได้แก่

   

(ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

(ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

(ค) สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

 

(4) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ได้แก่

   

(ก) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

(ข) แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

(ค) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร

(ง) แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร 

 

 

 

 

ที่มา :  www.dpt.go.th

 

 

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *


dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com