dot dot
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

 


 

 

             ผู้ตรวจสอบจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

 (1) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา

    

 (ก) มีสัญชาติไทย

 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก แล้วแต่กรณี

 (ค) ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบ

ของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง

 (ง) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

  

 (2) ถ้าเป็นนิติบุคคล

  

            (ก) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นของ

ผู้มีสัญชาติไทย และมีผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการทั้งหมด

 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก แล้วแต่กรณี

 (ค) สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องผ่านการอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่คณะกรรมการควบคุม

อาคารรับรอง

 (ง) สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลตาม (ค) ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ตรวจสอบในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

 สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคล ได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารตําแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร

 ผู้ตรวจสอบดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตามแบบ รต. 1 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 

ภาพแสดงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (แบบ รต. 1)

 

 

 

   •  จะหาผู้ตรวจสอบได้จากที่ใด  

   เจ้าของอาคารสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลของผู้ตรวจสอบอาคารได้ในเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ซึ่งจะมีรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ตรวจสอบอาคาร แสดงไว้เพื่อให้เจ้าของอาคารได้พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบอาคารด้วยตนเอง

  

  •  ราคาค่าตรวจสอบ 

ราคาค่าตรวจสอบขึ้นอยู่กับ   

1. ลักษณะและขอบเขตของการทํางานตรวจสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบ Audit ด้วยสายตา ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบเพื่อสังเกตว่ามีสิ่งที่ผิดปกติกับระบบนั้นๆ หรือไม่ ระบบต่างๆ มีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ไม่สลับซับซ้อน หากพบว่ามีสิ่งที่ผิดปกติ ผู้ตรวจสอบจะรายงานให้เจ้าของอาคารทราบเพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเข้ามาทําการตรวจวิเคราะห์และซ่อมแซมแก้ไข แล้วผู้ตรวจสอบจะทําหน้าที่ตรวจว่า การแก้ไขนั้นถูกต้องสมบูรณ์และทําให้ระบบที่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

  

2. ชนิด ประเภทและขนาดของอาคาร รวมทั้งจํานวนของระบบต่างๆ ของอาคารนั้นและความสลับซับซ้อนของระบบ ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบ 

 

ทั้งนี้ เจ้าของอาคารต้องเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ตรวจสอบ 

 

 

 

ที่มา :  www.dpt.go.th

 

 

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *


dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com