dot dot
ขั้นตอนเจ้าของอาคาร

ขั้นตอนที่เจ้าของอาคารต้องดำเนินการ

 


 

                1 เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารและคู่มือปฏิบัติตามแผนดังกล่าวที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทําไว้ในการตรวจสอบใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกข้อมูล การตรวจบํารุงรักษาอาคาร นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารตามคู่มือปฏิบัติของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์อาคาร หรือตามแผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกําหนด และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่กําหนด

  หากผู้ตรวจสอบเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ควรดําเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จ แล้วให้ผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบอีกครั้งแล้วทํารายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

                2 เจ้าของอาคารต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบของอาคารและอุปกรณ์ของอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี โดยจะต้องเสนอในสามสิบวันวันก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี

  เมื่อได้รับใบรับรองการตรวจสอบแล้ว ให้แสดงใบรับรองการตรวจสอบไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น (ใบรับรองการตรวจสอบอาคารสามารถเปิดดูได้จากเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th)

 

 

ภาพแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคาร  (แบบ ร.1)

  

  

 3 สําหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองประเภทอาคารควบคุมการใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ่เป็นครั้งแรก

 

 

 

 

 

ที่มา :  www.dpt.go.th

 

 

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *


dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com