dot dot
กลุ่มงานผู้ตรวจสอบอาคาร (Building Inspector) article

กลุ่มงานผู้ตรวจสอบอาคาร (Building Inspector)

             บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.)  ตระหนักถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และสิ่งแวดล้อม  ส่งผลเกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของเจ้าของอาคาร  และผู้ใช้อาคาร เป็นสำคัญ  โดยใช้หลักการมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เป็นการยกระดับมาตรฐานของอาคาร  และลดความเสี่ยงของอาคารที่ไม่ปลอดภัย  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย  เช่น  บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ  ป้ายบอกทางหนีไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบป้องกันเพลิงไหม้  แบบแปลนแผนผังอาคาร  ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ระบบไฟส่องสว่างสำรอง  เป็นต้น  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบำรุงรักษาโครงสร้างและระบบต่างๆ  ของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

              ตามกฎหมายควบคุมอาคารบังคับใช้เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2550  โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคาร  ได้พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบด้วยตนเอง  ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ทั้งอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารชุมนุมคน  โรงมหรสพ  โรงแรม  สถานบริการ  อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม  โรงงาน  และป้าย  ต้องดำเนินการตรวจสอบใหญ่ทุกๆ  5  ปี  และตรวจสอบอาคารประจำปีทุกๆ ปี

 

 

             บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.)  ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดี  จากลูกค้าของเราที่ได้รับบริการตรวจสอบอาคาร  พร้อมคำปรึกษา  คำแนะนำกับเรา  สร้างความมั่นใจ  ความน่าเชื่อถือ  เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีแก่เจ้าของอาคาร  ผู้ใช้อาคาร  และลูกค้าของท่านเอง  ผู้ดูแลอาคารสามารถนำไปใช้งานได้จริง  ทั้งยังได้รับข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง  ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  ประหยัด ปลอดภัย เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านสามารถนำข้อมูลต่างๆ ประกอบการพิจารณา  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

1.ได้ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับ สภาวิศวกร

2.ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล" จากคณะกรรมการผู้ควบคุมอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง

3.ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัย  ความรับผิดตามกฎหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ ตามกฎหมาย

4.ทีมงานผู้ตรวจสอบ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" ของสถาบันได้ที่รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

5.ประสบการณ์ทีมผู้ตรวจสอบอาคารทั้ง อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุด โรงแรม โรงมหรสพ โรงงาน ป้าย สถานบริการ  เป็นต้น

  

ผลงานกลุ่มงานผู้ตรวจสอบอาคาร  (Building Inspector) 

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *กลุ่มงานผู้ตรวจสอบอาคาร (Building Inspector)
dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com